Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016) (Rozporządzenie) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Ustawa) wysyłając niniejszy formularz:

1.        wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora (Upnet Sp. z o.o.) i pozostałych Odbiorców wymienionych w pkt 5 poniżej, zgodnie  z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w celu organizacji szkolenia oraz zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w celu prowadzenia komunikacji marketingowej i handlowej.

2.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych, jest Upnet Sp. z o.o., adres do korespondencji: ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000741798 (tel. 61 307 89 00, e-mail: rodo@upnet.pl),

3.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że podane przez Państwa dane osobowe, przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w ust. 1 powyżej.

4.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa oraz Rozporządzenie (w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez Zamawiającego w pkt 1 powyżej, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, zaś w przypadku braku takiej zgody, treść art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, mówiąca o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

5.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, iż Odbiorcami danych osobowych, podanych przez Pańśtwa, będą:

a.        sam Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz podmioty i osoby fizyczne działający na jego zlecenie Administratora przy realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej,

b.        administrator systemów informatycznych (poczta elektroniczna, hosting, obsługa IT),

e.        podmiot oraz pracownicy podmiotu zajmującego się archiwizacją dokumentów Administratora, obsługa administracyjna, prawna, doradcza, pocztowa i kurierska.

6.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że podane przez Pańśtwa dane osobowe, będą przechowywane przez następujące okresy:

a.        okres niezbędny dla realizacji szkolenia,

b.        okres obowiązywania uprawnień stron wynikających z przepisów o przedawnieniu roszczeń,

c.        okres obowiązkowego, przewidzianego przepisami archiwizowania dokumentów (w tym w celach podatkowych),

d.        okres 5 lat w zakresie zgód marketingowych i handlowych.

7.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących Państwa osoby,

8.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej przez Państwa (w punkcie 1 powyżej), zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9.       przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Państwa dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT i producentów rozwiązań prezentowanych podczas wydarzenia mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających na zasadach określonych w art. 46 49 Rozporządzenia.

10.        przyjmujecie Państwo do wiadomości, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ustanowionego zgodnie z art. 51 Rozporządzenia tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), działającego na podstawie przepisów Ustawy,

11.       przyjmujecie Państwo do wiadomości, że podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest warunkiem udziału w szkoleniu.

12.       przyjmujecie Państwo do wiadomości, że podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na prawo udziału w szkoleniu.